پرسشنامه سبک های دفاعی

در سال 1989 آندروز و همکارانش پرسشنامه سبک های دفاعی را تدوین کردند و نسخه ی هفتاد و دو سوالی را به بازار علمی معرفی کردند. آن نسخه مکانیزم های دفاعی را در سه سطح روان آزرده، رشد یافته و رشد نایافته مورد بررسی قرار داد. نسخه جدیدتری از پرسشنامه در سال 1993 با کاهش تعداد سوالات به ۴۰ سوال دوباره توسط آندروز و همکاران منتشر شد که بیست مکانیزم دفاعی را در همان سه سبک دفاعی روان آزرده، رشد یافته و رشد نایافته مورد پرسشگری قرار می داد.

این پرسشنامه روایی و اعتبار خوبی دارد و به خوبی می تواند مکانیزم های ناهشیار ذهنی را بسنجد. درمانگرانی که با رویکردهای روانکاوی، روانپویشی، تحلیلی، روان پویشی فشرده کوتاه مدت، درمان یونگی، روابطه ابژه، و درمانهای روانکاوانه به طور کلی مسلط هستند، می توانند این پرسشنامه را برای شما اجرا و تفسیر کنند.

لطفا در هنگام پر کردن پرسشنامه، چنانچه کد درمانی دارید و از جانب درمانگرتان به شما پیشنهاد شده است که پرسشنامه را پر کنید، حتما کد درمانی تان را وارد کنید.

1.با كمك كردن به دیگران ارضاء میشوم و محرومیت از این كار موجب غمگین شدنم میشود
2.میتوانم یك مشكل را تا زمانی كه فرصت مناسبی برای پرداختن به آن پیدا كنم از ذهنم دور كنم.
3.با انجام فعالیتهای سازنده و خلاق (از قبیل نقاشی یا نجاری) با اضطرابم مقابله میكنم.
4.میتوانم برای هر كاری كه انجام میدهم دلایل خوبی پیدا كنم.
5.میتوانم به آسانی به خودم بخندم.
6.دیگران تمایل دارند بامن بدرفتاری كنند.
7.اگر كسی پولم را بزند یا بدزد، ترجیح میدهم به او كمك شود تا این كه مورد تنبیه قرار گیرد.
8.به عقیده دیگران من تمایل دارم واقعیات ناخوشایند را نادیده بگیرم انگار كه وجود ندارد.
9.خطرات را نادیده میگیرم انگار كه یك سوپرمن هستم.
10.به توانایی خودم در این كه دیگران را سرجای خودشان مینشانم، میبالم.
11.وقتی چیزی آزارم دهد اغلب به صورت انفجاری عمل میكنم.
12.وقتی كارها بر وفق مرادم پیش نمیروند دچار بیماری جسمی میشوم.
13.در بیان احساساتم خیلی خوددار هستم.
14.از رؤیا پردازی هایم بیشتر از زندگی واقعیام لذت میبرم.
15.استعدادهای ویژهای دارم كه به من اجازه میدهد بدون هیچ مشكلی در زندگی قدم بردارم.
16.وقتی كارها بروفق مرادم پیش نمیروند، همیشه دلایل قانعكنندهای وجود دارند.
17.بیشتر در خیالبافی هایم مسایل را حل و فصل میكنم تا در زندگی واقعی خودم.
18.از هیچ چیز هراسی ندارم.
19.گاهی فكر میكنم یك فرشته ام و گاهی فكر میكنم یك شیطان هستم.
20.وقتی آزرده شوم، آشكارا پرخاشگر میشوم.
21.همیشه حس میكنم یك فردی میشناسم كه مثل فرشته نگهبان است.
22.تا جایی كه به من مربوط میشود، مردم یا خوب هستند یا بد.
23.اگر رئیسم اذیتم كند، ممكن است من با ارتكاب اشتباه یا كندتر كردن كارم با او تلافی كنم.
24.یك فردی میشناسم كه قادر به انجام هر كاری است و مطلقاً منصف و عادل است.
25.اگر آزاد سازی احساساتم با آنچه كه انجام میدهم تداخل نماید، میتوانم احساساتم را حبس نمایم.
26.معمولاً قادر هستم جبنه های با مزه (خنده دار) یك گرفتاری دردناك را ببینم.
27.وقتی باید كاری را انجام دهم كه آن را دوست ندارم سردرد میگیرم.
28.اغلب با افرادی كه بیتردید باید از آنها عصبانی باشم، خوش رفتاری میكنم.
29.مطمئناً در زندگی دچار بدبیاری میشوم.
30.وقتی میخواهم با یك موقعیت دشوار روبرو شوم سعی میكـنم آن را تجسـم كـنم و راههـایی بـرای مقابله با آن طرحریزی كنم.
31.پزشكان هیچگاه واقعاً مشكل مرا نمیفهمند.
32.بعد از دعوا بر سر حق خودم، تمایل پیدا میكنم به خاطر جسارت خودم عذرخواهی كنم.
33.وقتی غمگین یا مضطرب هستم، خوردن باعث میشود حال بهتری پیدا كنم.
34.اغلب، دیگران به من میگویند كه احساساتم را نشان نمیدهم.
35.اگر بتوانم از قبل پیشبینی كنم كه دارم دچار اندوه میشوم، بهتر میتوانم با آن مقابله كنم.
36.هیچگاه به هر میزان هم كه اظهار نارضایتی كنم، پاسخ قانعكنندهای دریافت نمیكنم
37.اغلب با وجود این كه یك موقعیت به نظر میرسد باید هیجانات نیرومندی را در من ایجاد كنـد، مـن چیزی لمس نمیكنم.
38.چسبیدن به كارهای در دست اقدام، مرا از احساس غمگینی و اضطراب دور میكند.
39.اگر دچار بحران شوم، فرد دیگری كه همان مشكل را داشته جستجو میكنم.
40.چنانچه تفكر پرخاشگرانه ای داشته باشم، دوست دارم آن را یك جوری جبران كنم.